Alumni

Master of Science Program

Joyce Dai

MS 2021

Lee Hampton

MS 2022

Sanket Hedduri

MS 2021

Hope Meikle

MS 2022

Abby Mrvos

MS 2020

Qihong Qian

MS 2021

Marcus Sun

MS 2020

Connor Turley

MS 2019

Jian Wen

MS 2021

Buang Zhang

MS 2019

Fan Zhang

MS 2020